کارگروه قوانین

کارگروه قوانین و مقررات

هدف کارگروه: آشنایی شرکتها با قوانین و حضور موثر شرکتها در تدوین و تغییر قوانین

  • برنامه ششم توسعه
  • بررسی متن قرارداد خرید برق تجدیدپذیر
  • بررسی آئین نامه های ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف

تاریخ جلسات تشکیل شده:

جلسه اول:24 تیر 1394

جلسه دوم:14 مرداد 1394

خلاصه ای از موضوعات مطرح شده:

در حال حاضر پیش نویس بازنگری متن قرارداد خرید برق تجدیدپذیر که توسط سازمان سانا تهیه شده است، برای دریافت نظرات به شرکتها ارسال گردیده است. و برخی شرکتها نظراتشان را اعلام کرده اند.

متن پیشنهادی برنامه ششم که در وزارت نیرو نهایی و به سازمان برنامه فرستاده شده است نیز بزودی مورد بررسی قرار می گیرد.

برنامه آینده:

به زودی جلسه ای با حضور مشاور خبره در امر قرارداد، با کارشناسان شرکتها به منظور بررسی متن قرارداد برگزار خواهد شد.

در این جلسه، متن پیشنهادی برنامه ششم نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه چهارم کارگروه

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/3/10

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

  • شرکت الف
  • شرکت ب

موضوعات مطرح شده

در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد:

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات

جلسه سوم کارگروه 

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/3/10

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

  • شرکت الف
  • شرکت ب

موضوعات مطرح شده

در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد:

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات