کارگروه مجوزها و زمین

کارگروه مجوزها و زمین

هدف کارگروه: بررسی مراحل اخذ مجوزها و زمین و انعکاس موانع

تاریخ جلسات تشکیل شده:

جلسه اول: 29 اردیبهشت 1394

خلاصه ای از موضوعات مطرح شده:

در ابتدا پرسشنامه ای تهیه و به کلیه شرکتها ارسال گردید. سپس در جلسه اول کلیه مراحل اخذ مجوزها و نیز اخذ زمین، به ترتیب بررسی و مسائل و مشکلات شرکتها مطرح گردید. مدل مراحل اخذ مجوزها در سایر کشورهای موفق در توسعه صنعت انرژیهای تجدیدپذیر نیز در دست بررسی است.

برنامه آینده:

با همکاری برخی از کارشناسان شرکتها مقرر شد که از مراحل اخذ مجوزها در چند کشور به عنوان الگو گزارشهایی تهیه گردد تا در جلسه بعدی این کارگروه با حضور کارشناسان سانا مطرح گردد و یا به صورت گزارشی به آن سازمان ارائه گردد.

جلسه اول کارگروه مجوزها و زمین

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/2/29 ساعت 9 الی 11:30
مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت انرژی دانا
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت توسعه 1 مپنا
 • شرکت سرو نیرو توس
 • شرکت الکترو مولد آفتاب و نسیم
 • شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

 1. اخذ مجوزهای مورد نیاز برای احداث نیروگاه
  • اخذ ظرفیت برای احداث نیروگاه
  • بررسی مجوزهای لازم در مراحل مختلف احداث نیروگاه
  • مجوزهای لازم/ موافقت نامه اولیه
  • مجوز اتصال به شبکه نیروگاه های بادی
 2. اخذ زمین (ساختگاه) برای احداث نیروگاه
  • اخذ زمین اراضی ملی
  • خرید زمین از مالکین خصوصی (کشاورزان)
 3. پیشنهادات دیگر
  • مرکز مشاوره در سانا برای دادن راهنمایی های مورد نیاز به بخش خصوصی
  • حضور نمایندگان ارگانها در سانا
  • مجوز منطقه اقتصادی ویژه برای مناطق بادخیز
  • مطالعه روند اخذ مجوزها و زمین در کشورهای دیگر

نتایج و مصوبات

 1. مطالعه روند اخذ مجوزها و زمین در کشورهای دیگر و تهیه گزارش توسط کارشناسان شرکتها برای ارائه به سانا
 2. ارائه مشکلات مربوط به مراحل اخذ مجوزها و زمین و پیشنهادات شرکتها به سانا