کارگروه تعیین نرخ خرید برق

کارگروه تعیین نرخ خرید برق

هدف کارگروه: محاسبه نرخ خرید مناسب برق نیروگاه های بادی و ارائه به مراجه ذیربط

تاریخ جلسات تشکیل شده:

جلسه اول: 23 اسفند 1393

جلسه دوم: 19 فروردین 1394

جلسه سوم: 24 فروردین 1394

جلسه چهارم: 30 فروردین 1394

جلسه با کارگروه تامین مالی توانیر: 2 و 22 اردیبهشت 1394

جلسه با سانا: 13 و 15 اردیبهشت 1394

خلاصه ای از موضوعات مطرح شده:

در چندین جلسه برگزار شده توسط کارشناسان خبره اقتصادی شرکتها مدل محاسبه نرخ خرید برق طراحی گردیده، مفروضات مربوطه مشخص شده و قیمت نهایی خرید برق محاسبه گردید. ضمنا این محاسبات به صورت ارائه و گزارش مکتوب در جلساتی در توانیر و سانا به مسئولین و کارشناسان این سازمانها منتقل گردیده است.

برنامه آینده:

دفاع از مدل طراحی شده در سازمان های متولی.

جلسه چهارم کارگروه تعیین نرخ خرید برق

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/1/30
مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت موننکو
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت توسعه 1 مپنا
 • شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت پویا غرب
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت صبا نیرو
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

تصحیح نتایج بر اساس مفروضات تصحیح شده در کارگروه مدیریتی

نتایج و مصوبات

ارائه نتایج در جلسه مدیران

جلسه سوم کارگروه تعیین نرخ خرید برق

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/1/24
مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت پویا غرب
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت صبا نیرو
 • شرکت مشانیر
 • شرکت آترین پارسیان (مهمان)
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

طراحی مدل اکسل و کامفار برای تعیین نرخ خرید برق

بدست آوردن نتایح اولیه بر مبنای مفروضات

نتایج و مصوبات

ارائه نتایج در جلسه مدیران

جلسه دوم کارگروه تعیین نرخ خرید برق

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/1/19
مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت موننکو
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت مپنا
 • شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت پویا غرب
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت صبا نیرو
 • شرکت مشانیر
 • شرکت فاران (مهمان)
 • شرکت هدایت نور (مهمان)
 • آقای غفوری

موضوعات مطرح شده

در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد:

نتایج و مصوبات

ارائه نتایج در جلسه مدیریتی

جلسه اول کارگروه تعیین نرخ خرید برق

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1393/12/23 ساعت 14 الی 17
مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت موننکو
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت مپنا
 • شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت پویا غرب
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت صبا نیرو
 • شرکت مشانیر
 • آقای غفوری

موضوعات مطرح شده

 • بررسی ضعف های روش قیمت گذاری نرخ خرید برق تجدیدپذیر بر مبنای قانون فعلی
 • انتخاب مدل جدید برای محاسبه نرخ خرید برق تجدیدپذیر بر مبنای قیمت تمام شده برق تولیدی
 • تعیین و بحث درباره مفروضات مدل انتخابی

نتایج و مصوبات

مقرر گردید کارشناسان شرکتها :

 • مفروضات مطرح شده و موارد مبهم را بررسی کرده تا در جلسه بعدی اجماع حاصل شود.
 • محاسبات را براساس مدل انتخابی انجام داده و در جلسه بعدی این کارگروه ارائه و مقایسه گردد.